Anunt concurs informatician

ANUNȚ

PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT CONTRACTUAL DE

INFORMATICIAN – 1 post

Având în vedere:

ü  Art. 30din Legeanr.53/2003,privindCodul Muncii,cu modificărileși completările

ulterioare;

ü  H.G.nr.286/2011pentruaprobareaRegulamentului-cadruprivindstabilireaprincipiilor generale de ocuparea unui post vacant sau temporarvacant corespunzătorfuncțiilor contractualeși a criteriilorde promovareîn grade sau trepte profesionaleimediat superioare personaluluicontractualdin sectorulbugetar plătitdin fonduri publice.

ü  Art.91 din LegeaEducației Naționale nr1/2011

   Școala Gimnazială "Ion Creangă" Iași organizeazăconcurs pentru ocuparea postului vacant de INFORMATICIAN în perioada 27 – 29 AUGUST 2018 conform calendarului afișat.

I. CONDIȚII NECESARE:

ü  Condițiigenerale de participare: sunt cele prevăzutede art. 3 din Anexala H.G. nr. 286/2011 pentruaprobarea Regulamentului-cadruprivindstabilireaprincipiilor generale de ocuparea unui post vacantsau temporarvacantcorespunzătorfuncțiilorcontractualeșia criteriilorde promovare in gradesau trepteprofesionaleimediatsuperioarea personaluluicontractualdin sectorulbugetar plătit din fonduri publice.

ü  Condiții specificepentruparticipare la concurs:

-          absolvent învățământ universitar de profil (informatică, matematică-informatică, informatică-economie, automatizări și calculatoare) sau studii postuniversitare in domeniu informatică;

-          vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului:constituie un avantaj.

II. DOCUMENTE NECESAREPENTRU ÎNSCRIERE:

1. Cerere de înscriere;

2. Copia actului de identitate;

3. Copia certificatului de naștere;

4. Copia certificatului de căsătorie (daca e cazul);

5. Hotărâre judecătorească pentru schimbarea numelui (unde este cazul);

6. Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor efectuate;

7. Copia carnetului de munca sau o adeverinta care sa ateste vehimea in munca si in domeniu;

8. Cazier judiciar;

9. Adeverinţă medicală din care să rezulte că este apt candidatul pentru exercitarea funcţiei;

10. CV Europass.

Copiile solicitate vor fi însoțite de documentele în original pentruconformitatecu originalul.

III.TEMATICA DE CONCURS

 • Rețele de comunicații LAN, WAN, Internet și Intranet;
 • Arhitecturi, protocoale –Microsoft, Netware, TCP/IP;
 • Instalări, configurări staţii de lucru, imprimante;
 • Sisteme de operare Windows;
 • Instalare si configurare și utilizareMicrosoft Office 2007, 2010, 2013,2016;
 • Servicii (aplicaţii) Internet şi protocoale la nivel de aplicaţie (e-mail, transfer de date, World Wide Web, DNS, etc.);
 • Limbaje de programare: PHP, FoxPro;
 • Pagini web: HTML, CSS;
 • Utilizare Sistemului Informatic Integrat al Învățământului din România
 • Grafică pe calculator: CorelDRAW;
 • Administrare site (Joomla).

IV. BIBLIOGRAFIE

 • LEGEA nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale;
 • Regulamentulde organizareși funcționarea unităților de învățământpreuniversitarcu modificărileși completărileulterioare, aprobat prin ORDINUL nr. 5079/2016;
 • BURAGA Sabin - 2005 Proiectarea siturilor Web – design şi funcţionalitate, Iaşi, Polirom ;
 • CERCHEZ Emanuela – Internet. Utilizarea rețelei Internet;
 • Luke Welling, Laura Thomson - DezvoltareaaplicatiilorWEBcuPHP și MySQL, Ed. Teora
 • Dima Gabriel - Visual FoxPro 7.0, Ed. TEORA
 • Steve Bain - Corel Draw 12. Ghidul oficial, Ed. ALL
 • Utilizarea computerului - Windows 7, Editura Euroaptitudini S.A. Bucureşti
 • Utilizarea computerului - Windows 8, Editura Euroaptitudini S.A. Bucureşti
 • Editare de text - Microsoft Word 2013, Editura Euroaptitudini S.A. Bucureşti
 • Calcul tabelar - Microsoft Excel 2013, Editura Euroaptitudini S.A. Bucureşti
 • Utilizare SIIIR – http://siiir.edu.ro/manuale -si-ghiduri;
 • Administrare site: http://docs.joomla.org/, http://www.example.com/

V. PROCEDURA DE SELECȚIE

V.1. Probe de concurs:

a) selecția dosarelor;

b) proba scrisă;

c) proba practică;

d)interviu

V.2 Conținutul și evaluarea probelor :

Nr.

crt.

Denumire proba/

timp delucru

Criterii de evaluare

Punctaj

1.

Selecție dosare

Dosare complete

Admis/ Respins

2.

Proba scrisă

Cunoștințe teoretice din domeniul informaticii

 • Nota minimă de promovare a probei scrise este 7 ( șapte )

100 de puncte

( 10 puncte din oficiu )

3.

Proba practică

1 oră

Cunoștințe practice din domeniul informaticii

 • Nota minimă de promovare a probei practice este 7 ( șapte )

100 puncte

( 10 puncte din oficiu )

4.

Interviul

30 minute

 • Abilități și cunoștințe impuse de profesie
 • Motivația candidatului
 • Lucrul în echipă
 • Disponibilitatea la timp de lucru prelungit
 • Disponibilitatea de a răspunde solicitărilor conducerii instituției

100 puncte

( 10 puncte din oficiu )

VI.Graficul de desfășurarea concursuluiși dispoziții finale :

ü  Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul Școlii Gimnaziale "Ion Creangă" Iași, str. Toma Cozma, Nr.119B.

ü  Informațiile suplimentarese pot obține în zilele lucrătoare, la secretariatul Școlii Gimnaziale "Ion Creangă" Iași la telefon 0232 244330 și sunt afișate pe site-ul școlii

ü  Concursul se va desfășura la sediul Școlii Gimnaziale "Ion Creangă" Iași

ü  Graficul de desfășurare a concursului :

Etapa de concurs

Data/perioada

Publicarea anunțului

02.08.2018

Înscrierea

03.08.2018-16.08.2018

(intre orele 9.00-13.00)

Evaluarea dosarelor

20.08.2018

Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor

20.08.2018 ora 11,00

Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor

20.08.2018 (intre orele 11-13)

Afișarea soluționării contestațiilor – selectie dosare

21.08.2018 ora 12.00

Proba scrisă

27.08.2018 ora 9,00-11.00

Afișarea rezultatelor la proba scrisă

27.08.2018 ora 13,00

Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei scrise

27.08.2018 ( intre orele 13 -15)

Afișarea soluționării contestațiilor probei scrise

27.08.2018 ora 15,30

Proba practică

29.08.2018 ora 9,00-10.00

Afișarea rezultatelor la proba practica si

depunerea contestatiilor

29.08.2018 ora 11.30

29.08.2018 ora 11.30-13.30

Afișarea soluționării contestațiilor – proba practica

29.08.2018 ora 14.00

Susținerea interviului

29.08.2018 ora 14,30

Afișarea rezultatelor la proba de interviu si depunerea contestatiilor

29.08.2018 ora 13,00-15.00

Afișarea soluționării contestațiilor – interviu

29.08.2018 ora 15,30

Afiarea rezultatelor finale

30.08.2018 ora 12,00

Se prezinla interviu numai candidii admiși la proba scrisă și la proba practică.

Directorul Școlii Gimnaziale "Ion Creangă" Iași

prof. Crețu Nicoleta Cristina

Contact

Adresă: Iași, str. Toma Cozma, Nr. 119, cod poștal: 700545.

Telefon: +40 232 244330

e-mail: ioncreanga17@yahoo.com

Unde ne găsiți - Google Maps

Pagina de facebook

© 2017 Școala Gimnazială „Ion Creangă” Iași