ÎNSCRIERI IN INVATAMANTUL PRESCOLAR 2019

ÎNSCRIERI IN INVATAMANTUL PRESCOLAR

AN ŞCOLAR 2018-2019

 

Metodologia inscrierii in invatamant primar 2019_Monitor

CIRCUMSCRIPTIA SCOLARA - Scoala Gimn. Ion Creanga Iasi

Calendarul_inscrierii_in_invatamantul_primar 2019_2020_Monitor

Documente necesare înscrierii în clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2019-2020

-          CERERE TIP DE INSCRIERE;

-          FOLIE;

-          CERTIFICAT DE NAŞTERE ORIGINAL SI COPIE XEROX;

-          BULETIN DE IDENTITATE PĂRINTE ORIGINAL SI COPIE XEROX;

-          DOCUMENTE CARE ATESTĂ ÎNDEPLINIREA CRITERIILOR GENERALE DE DEPARTAJARE;

-          DOCUMENTE CARE ATESTĂ ÎNDEPLINIREA CRITERIILOR SPECIFICE DE DEPARTAJARE;

-          DOVADA EVALUĂRII DEZVOLTĂRII PSIHOSOMATICE A COPILULUI (dacă este cazul);

-          DOVADA CU VACCINARILE (de la medicul de familie).

 

PROGRAMUL DE COMPLETARE A CERERILOR TIP DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR:

Etapa I - 4-22 MARTIE 2019

LUNI-VINERI

8.00 - 18.00

 

                              PROGRAM DE EVALUARE A DEZVOLTĂRII PSIHOSOMATICE:

4 – 8 MARTIE 2019

LUNI-VINERI

10.00 - 18.00

 

CENTRUL DE EVALUARE PSIHOSOMATICĂ

IAŞI, Păcurari, Şcoala Gimnazială „Ion Creangă”, Strada Păcurari, Nr. 178

 

04.03.2019

 

05.03.2019

 

06.03.2019

 

 

07.03.2019

 

08.03.2019

 

 

GPN 15, Don Orelone , GPN 23-Șc.Gimn.„I Creangă” Iași

 

GPP 14, GPP 9 - Șc.Gimn.„C Sylvaˮ

 

GPP 10 - Col. Naț. „G.Ibrăileanuˮ, , GPP Hecuba - Col. Naț. „G.Ibrăileanuˮ, GPN 16 - Col. Naț. „G.Ibrăileanuˮ

 

GPN 4 - Șc.Gimn.„M Codreanuˮ, GPP 4, GPP Sf. Sava

 

GPN 13 - Șc.Gimn.„Șt.Bârsănescuˮ , GPN 20 , GPP 8, si GPP 14 pentru cei care nu s-au prezentat pe 05.03.2019.

 

04-08 MARTIE, ORELE 10-18

NOTĂ :

 1. 1. Documente necesare:

-                Certificat de naştere al copilului – copie xerox

-                Adeverinţă de la medicul şcolar/de familie care să ateste că preşcolarul este apt pentru şcoală din punct de vedere somatic

-                CI părinte/ tutore legal – copie xerox

 1. 2. Informaţii suplimentare: CJRAE, CJAPP Iaşi, B-dul Socola Nr. 110 (Liceul Tehnologic „P.Poni”-Corp B),        tel. 0232267696, cjraeiasi@yahoo.com, cjappiasi@yahoo.com

  

 

ANUNŢ

      I. Criterii generale de departajare copiilor, care se aplică în situaţia în situaţia în care numărul cererilor de înscriere de la părinţi al căror domiciliu se află în afara circumscripţiei şcolare este mai mare decât numărul de locuri libere, conform art. 10 alin 2 din Ordinul MEN nr. 3181/2019.

 1. existenţa unui certificat medical de încadrare într-un grad de handicap a copilului;
 2. existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi. Situaţia copilului care provine de la o casa de copii, un centru de plasament sau plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi.
 3. existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte.
 4. existenţa unui frate/ a unei surori a copilului, înmatriculat în unitatea de învăţământ respectivă

II. Criteriile specifice de departajare a copiilor care fac obiectul prevederilor art. 10 alin.5 din Ordinul MEN nr. 3181/2019.

-          unul dintre parinti sau bunici este angajatul scolii;

-          locuinţa bunicilor sau o altă reşedinţă a familiei se află în apropierea şcolii;

-          elevi proveniti din gradiniţa arondată şcolii – GPN nr. 15 Iaşi si GPN nr. 23 Iasi;

-          serviciul părinţilor este în apropierea unităţii de învăţământ;

-          existenţa unui frate/ a unei surori a copilului, fost elev al şcolii noastre.

-          existența unui document care să ateste că unul dintre părinți este cadru didactic în învățământul preuniversitar;

Lista documentelor care să dovedească îndeplinirea criteriilor specifice de departajare:

-          buletin de identitate bunici;

-          actul de proprietate pentru o altă reşedinţă decât domiciliul, cu adresa corespunzătoare;

-          adeverinţă de salariat părinte cu adresa instituţiei;

Director,

Prof. Creţu Nicoleta-Cristina

 

PLANUL DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2019 – 2020

4 CLASE PREGĂTITOARE – 100 LOCURI   (Locația Sc. Gimn. Petru Poni Iași)

Anunt concurs ingrijitor

 

                    ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION CREANGA” IAŞI

                   Strada Toma Cozma nr. 119B

       Telefon/Fax 0232 244330

                 E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

                                                                                                                                                               

                                                                                     Nr. 2798/22.11.2018

 

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ÎNGRIJITOR, PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, CU 50% NORMĂ, DIN SECTORUL BUGETAR PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE

 

Programat la data: 17.12.2018, ora 09:00
Locatie desfasurare concurs: Iasi, str Toma Cozma, nr. 119B, Școala Gimnazială “ Ion Creangă” Iasi
Status concurs: Programat
Dosarele de înscriere la concurs se depun pana la 07.12. 2018, ora 14.00 la sediul unitatii, la secretariat str Toma Cozma , nr. 119B, Iasi

CONDITII DE PARTICIPARE :

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din anexa la H.G. nr. 286/2011 cu privire la Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractual din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare

 • Studii generale sau medii;
 • Să fie cetăţean român, cu vârsta de cel puţin 18 ani;
 • Apt medical pentru postul de îngrijitor;
 • Să nu aibă antecedente penale;

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea nr. 319 din 2006 privind protecţia şi securitatea muncii.
 • Legea nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

TEMATICĂ

· REGULI DE EFECTUARE A CURĂȚENIEI ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT METODE DE DEZINSECȚIE ȘI DEZINFECȚIE

 • NOȚIUNI FUNDAMENTALE DE IGIENA.
 • REGULI DE EFECTUARE A CURĂȚENIEI ÎN INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT
 • SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA ȘI PSI.

DOSARUL DE INSCRIERE:

Pentru sustinerea concursului de ocupare a postului de îngrijitor, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 din anexa la H.G. nr. 286/2011 cu privire la Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator fucntiilor contractual din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare:

 • Cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
 • Copie actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 • Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte privind alte specializari;
 • Copia carnetului de munca sau o adeverinta care sa ateste vehimea in munca si in domeniu;
 • Cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 • Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere ca nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • Curriculum vitae;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Școlii Gimnaziale “Ion Creangă” Iasi şi la nr. de telefon: 0232244330

Proiectul Educațional ,,Imaginație și creativitate''- rezultate testare elevi

Tabel elevi admisi

Anunt concurs informatician

ANUNȚ

PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT CONTRACTUAL DE

INFORMATICIAN – 1 post

Având în vedere:

ü  Art. 30din Legeanr.53/2003,privindCodul Muncii,cu modificărileși completările

ulterioare;

ü  H.G.nr.286/2011pentruaprobareaRegulamentului-cadruprivindstabilireaprincipiilor generale de ocuparea unui post vacant sau temporarvacant corespunzătorfuncțiilor contractualeși a criteriilorde promovareîn grade sau trepte profesionaleimediat superioare personaluluicontractualdin sectorulbugetar plătitdin fonduri publice.

ü  Art.91 din LegeaEducației Naționale nr1/2011

   Școala Gimnazială "Ion Creangă" Iași organizeazăconcurs pentru ocuparea postului vacant de INFORMATICIAN în perioada 27 – 29 AUGUST 2018 conform calendarului afișat.

I. CONDIȚII NECESARE:

ü  Condițiigenerale de participare: sunt cele prevăzutede art. 3 din Anexala H.G. nr. 286/2011 pentruaprobarea Regulamentului-cadruprivindstabilireaprincipiilor generale de ocuparea unui post vacantsau temporarvacantcorespunzătorfuncțiilorcontractualeșia criteriilorde promovare in gradesau trepteprofesionaleimediatsuperioarea personaluluicontractualdin sectorulbugetar plătit din fonduri publice.

ü  Condiții specificepentruparticipare la concurs:

-          absolvent învățământ universitar de profil (informatică, matematică-informatică, informatică-economie, automatizări și calculatoare) sau studii postuniversitare in domeniu informatică;

-          vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului:constituie un avantaj.

II. DOCUMENTE NECESAREPENTRU ÎNSCRIERE:

1. Cerere de înscriere;

2. Copia actului de identitate;

3. Copia certificatului de naștere;

4. Copia certificatului de căsătorie (daca e cazul);

5. Hotărâre judecătorească pentru schimbarea numelui (unde este cazul);

6. Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor efectuate;

7. Copia carnetului de munca sau o adeverinta care sa ateste vehimea in munca si in domeniu;

8. Cazier judiciar;

9. Adeverinţă medicală din care să rezulte că este apt candidatul pentru exercitarea funcţiei;

10. CV Europass.

Copiile solicitate vor fi însoțite de documentele în original pentruconformitatecu originalul.

III.TEMATICA DE CONCURS

 • Rețele de comunicații LAN, WAN, Internet și Intranet;
 • Arhitecturi, protocoale –Microsoft, Netware, TCP/IP;
 • Instalări, configurări staţii de lucru, imprimante;
 • Sisteme de operare Windows;
 • Instalare si configurare și utilizareMicrosoft Office 2007, 2010, 2013,2016;
 • Servicii (aplicaţii) Internet şi protocoale la nivel de aplicaţie (e-mail, transfer de date, World Wide Web, DNS, etc.);
 • Limbaje de programare: PHP, FoxPro;
 • Pagini web: HTML, CSS;
 • Utilizare Sistemului Informatic Integrat al Învățământului din România
 • Grafică pe calculator: CorelDRAW;
 • Administrare site (Joomla).

IV. BIBLIOGRAFIE

 • LEGEA nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale;
 • Regulamentulde organizareși funcționarea unităților de învățământpreuniversitarcu modificărileși completărileulterioare, aprobat prin ORDINUL nr. 5079/2016;
 • BURAGA Sabin - 2005 Proiectarea siturilor Web – design şi funcţionalitate, Iaşi, Polirom ;
 • CERCHEZ Emanuela – Internet. Utilizarea rețelei Internet;
 • Luke Welling, Laura Thomson - DezvoltareaaplicatiilorWEBcuPHP și MySQL, Ed. Teora
 • Dima Gabriel - Visual FoxPro 7.0, Ed. TEORA
 • Steve Bain - Corel Draw 12. Ghidul oficial, Ed. ALL
 • Utilizarea computerului - Windows 7, Editura Euroaptitudini S.A. Bucureşti
 • Utilizarea computerului - Windows 8, Editura Euroaptitudini S.A. Bucureşti
 • Editare de text - Microsoft Word 2013, Editura Euroaptitudini S.A. Bucureşti
 • Calcul tabelar - Microsoft Excel 2013, Editura Euroaptitudini S.A. Bucureşti
 • Utilizare SIIIR – http://siiir.edu.ro/manuale -si-ghiduri;
 • Administrare site: http://docs.joomla.org/, http://www.example.com/

V. PROCEDURA DE SELECȚIE

V.1. Probe de concurs:

a) selecția dosarelor;

b) proba scrisă;

c) proba practică;

d)interviu

V.2 Conținutul și evaluarea probelor :

Nr.

crt.

Denumire proba/

timp delucru

Criterii de evaluare

Punctaj

1.

Selecție dosare

Dosare complete

Admis/ Respins

2.

Proba scrisă

Cunoștințe teoretice din domeniul informaticii

 • Nota minimă de promovare a probei scrise este 7 ( șapte )

100 de puncte

( 10 puncte din oficiu )

3.

Proba practică

1 oră

Cunoștințe practice din domeniul informaticii

 • Nota minimă de promovare a probei practice este 7 ( șapte )

100 puncte

( 10 puncte din oficiu )

4.

Interviul

30 minute

 • Abilități și cunoștințe impuse de profesie
 • Motivația candidatului
 • Lucrul în echipă
 • Disponibilitatea la timp de lucru prelungit
 • Disponibilitatea de a răspunde solicitărilor conducerii instituției

100 puncte

( 10 puncte din oficiu )

VI.Graficul de desfășurarea concursuluiși dispoziții finale :

ü  Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul Școlii Gimnaziale "Ion Creangă" Iași, str. Toma Cozma, Nr.119B.

ü  Informațiile suplimentarese pot obține în zilele lucrătoare, la secretariatul Școlii Gimnaziale "Ion Creangă" Iași la telefon 0232 244330 și sunt afișate pe site-ul școlii

ü  Concursul se va desfășura la sediul Școlii Gimnaziale "Ion Creangă" Iași

ü  Graficul de desfășurare a concursului :

Etapa de concurs

Data/perioada

Publicarea anunțului

02.08.2018

Înscrierea

03.08.2018-16.08.2018

(intre orele 9.00-13.00)

Evaluarea dosarelor

20.08.2018

Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor

20.08.2018 ora 11,00

Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor

20.08.2018 (intre orele 11-13)

Afișarea soluționării contestațiilor – selectie dosare

21.08.2018 ora 12.00

Proba scrisă

27.08.2018 ora 9,00-11.00

Afișarea rezultatelor la proba scrisă

27.08.2018 ora 13,00

Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei scrise

27.08.2018 ( intre orele 13 -15)

Afișarea soluționării contestațiilor probei scrise

27.08.2018 ora 15,30

Proba practică

29.08.2018 ora 9,00-10.00

Afișarea rezultatelor la proba practica si

depunerea contestatiilor

29.08.2018 ora 11.30

29.08.2018 ora 11.30-13.30

Afișarea soluționării contestațiilor – proba practica

29.08.2018 ora 14.00

Susținerea interviului

29.08.2018 ora 14,30

Afișarea rezultatelor la proba de interviu si depunerea contestatiilor

29.08.2018 ora 13,00-15.00

Afișarea soluționării contestațiilor – interviu

29.08.2018 ora 15,30

Afiarea rezultatelor finale

30.08.2018 ora 12,00

Se prezinla interviu numai candidii admiși la proba scrisă și la proba practică.

Directorul Școlii Gimnaziale "Ion Creangă" Iași

prof. Crețu Nicoleta Cristina

Tichete vacanta

Incepand cu data de 18.06.2018, tot personalul unitatii Scoala Gimnaziala "Ion Creanga" Iasi si structuriile arondate, este rugat sa ridice voucherele de vacanta de la sediul unitatii - serviciul contabilitate. 

Criterii specifice de departajare pentru înscrierea copiilor în grădiniță, an școlar 2018-2019

Criterii specifice de departajare pentru înscrierea copiilor în grădiniță,

an școlar 2018-2019 :

1)Domiciliulpărinţiloresteînapropiereagrădiniţei,

2)Existenţaunuifratesausorăîngrădiniţă/şcoală,

3)Domiciliulbuniciloresteînapropiereagrădiniţei,

4)Unul din părinţi are serviciulînapropiereagrădiniţei ,

5)Existenţaunui document care săatestecăcelpuţinunul din părinţiestecadru didactic înînvăţământulpreuniversitar,

6)Părintele face dovada că a mai avut copii în grădiniţă/şcoală.

ÎNSCRIERI IN INVATAMANTUL PRESCOLAR 2018

Calendar inscriere gradinita 2018 - 2019

ÎNSCRIERI IN INVATAMANTUL PRESCOLAR

AN ŞCOLAR 2018-2019

      Înscrierea prescolarilor se realizează cu respectarea legislaţiei în vigoare: a Legii învăţămantului nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare şi a adresei I.S.J Iasi nr.3961/02.05.2018

Pentru anul școlar 2018-2019 reinscrierea si inscrierea prescolarilor se deruleaza astfel:

 • Reinscrierea prescolarilor va incepe pe 07 mai 2018-18 mai 2018 intre orele 08:00 - 12:00  de luni pana vineri;
 • Inscrierea prescolarilor se va derula incepând cu data de 21 mai 2018 intre orele 10:00 - 14:00, de luni pana vineri  la secretariatul unităţii prin depunerea de catre parinti a dosarelor de inscriere, intre
 • Gradinita cu program Normal nr. 15 Iasi - 188
 • GRUPA MICA (program normal) - 25 locuri
 • GRUPA MICA (program prelungit) - 30 locuri
 • GRUPA MIJLOCIE (program normal) - 25 locuri
 • GRUPA MIJLOCIE (program prelungit) - 30 locuri
 • GRUPA MARE- 78 locuri 
 • Gradinita cu program Normal nr. 23 Iasi89
 • GRUPA MICA (program prelungit) - 30 locuri
 • GRUPA MIJLOCIE- 23 locuri
 • GRUPA MARE- 36 locuri 

 In cazul in care exista mai multe solicitari decat numarul de locuri se aplica criteriile generale de departajare,conform metodologiei.

CRITERIILE GENERALE

 • existenta unui document care dovedeste ca este orfan de ambii parinti/ provine de la o casa de copii/ centru de plasament sau plasament familial;
 • existenta unui document care dovedeste ca este orfan de un singur parinte;
 • existenta unui frate /a unei surori inmatriculat /inmatriculate in unitatea noastra de invatamant.
 • existenta unui certificat medical de incadrare in grad de handicap a copilului;

Aceste criterii se aplica in baza unor acte doveditoare prezentate de parinti.

In cazul in care numarul cererilor este mai mare decat numarul de locuri , dupa aplicarea criteriilor generale, se aplica criterii specifice de departajare. Aceste criterii vor fi afisate dupa aprobarea lor de catre Oficiul juridic al I.S.J Iasi.

ACTELE NECESARE INSCRIERII PRESCOLARILOR LA GRADINITA

AN SCOLAR 2018-2019

 1.  CARTE IDENTITATE/BULETIN DE IDENTITATE PARINTI – ORIGINAL SI COPIE XEROX
 2.  CERTIFICAT DE NASTERE COPIL – ORIGINAL SI COPIE XEROX
 3.  ADEVERINTA DE SALARIAT AMBII PARINTI (pentrugrupele cu program prelungit)
 4.  ANEXA 1 MEDIC FAMILIE
 5. FOLIE.

Concursul interegional „Bulgăre de humă, editia a VIII-a, cuprins in CAER la pozitia 1201 conform adresei nr. 24986/2/22.01.2018.

Concursul interegional „Bulgăre de humă, editia a VIII-a, cuprins in CAER la pozitia 1201 conform adresei nr. 24986/2/22.01.2018.

PROIECT EDUCAŢIONAL „BULGĂRE DE HUMĂ”

EDIŢIA A VIII-A

PROIECT REGIONAL, 2017-2018

Regulamentul Proiectului Educaţional Regional „Bulgăre de humă”

Capitolul I

Dispoziţii generale

Art. 1 Prezentul regulament cuprinde dispoziţii care reglementează modul de organizare şi desfăşurare a Proiectului Educaţional Interjudețean „Bulgăre de humă”, ediţia a VIII-a, organizat de Şcoala Gimnazială “Ion Creangă”, Iaşi.

Art. 2 Calendarul activităţilor din proiect va fi făcut public prin intermediul internetului,www.didactic.ro, prin site-urile educative de la nivelul judeţului Iaşi Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.,www.activedu.tk , prin intermediul mass-media- Radio Iași și Radio Trinitas, dar şi pe site-ul şcolii organizatoarewww.scoalaioncreanga.ro.

Capitolul II

Organizarea şi desfăşurarea proiectului

Art. 3 La acest proiect au dreptul să se înscrie cadre didactice şi elevi din învăţământul primar şi gimnazial din toate judeţele, urmând ca jurizarea să se realizeze pe categorii de vârstă/participanți, pe secțiuni.

Art. 4 Înscrierea participanţilor, indiferent de secțiune, va avea loc în perioada 1 – 24 martie2018 prin expedierea unei fişe de înscriere, în acelaşi plic (colet) cu lucrările cât și în format electronic.

Art. 5 Concursul este structurat astfel:

Secţiunea I:Creaţie literară cu subsecțiunile:

a) Eroul de ieri-eroul de azi (texte multimodale), în contextual Marii Uniri

b) Lumea copilăriei (versuri și proză);

La această secțiune fiecare elev se poate înscrie doar cu o singură lucrare/creație literară în versuri sau în proză pe care o va expedia doar in format electronic pe mail-ul concursului Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , tehnoredactată cu Times New Roman 12 (nu scrisă de mână și scanată). Fiecare lucrare va avea în antet eticheta model din Anexa 3.Se va puncta, în mod deosebit, originalitate acreației.

Secţiuneaa II-a: Artă fotografică cu două subsecţiuni:

 1. Valori în lumea satului românesc oglindite în imagini
  1. Pe urmele marelui povestitor Ion Creangă

La această secțiune fiecare elev se poate înscrie cu maxim trei fotografii alb-negru și/sau color, format A4 care vor fi expediate pe adresa școlii (strada Toma Cozma nr. 119 B, Iași) listate, iar pe e-mailul concursului Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. în format digital. Nerespectarea acestor două condiții va determina eliminarea fotografiilor din concurs. Se vor puncta: calitatea tehnică și artistică, precum și conținutul semantic al imaginilor fotografice.

Fiecare fotografie de la secţiuneaa II-a va purta o etichetă aplicată pe verso-ul fotografiei: conform etichetei-model Anexa 3).

Secţiunea a III-a – Sub Reflector, festival-concurs de teatru școlar cu participare directă, pe două grupe de vârstă: a) 6-10 ani şi b) 11-14 ani. Se pot înscrie la concurs trupe de teatru formate din elevi ai claselor pregatitoare si clasele I-VIII (Anexa 4). Piesele prezentate vor avea următoarea tematică:

a) Opera lui Ion Creangă între tradiţional şi modern;

b) Scenarii originale.

Pentru această secțiune, completarea fișei de înscriere se va face conform anexei, secțiunea teatru și se va expedia în format electronic, tehnoredactată, pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. (Anexa 4)

 • Deoarece există condiţionări legate de timp, înscrierea trupelor se va faceîn ordinea în care este expediată şi ajunge la organizatori fişa de înscriere completată. Perioada de înscrieri pentru această secţiune este 12 martie -11 aprilie 2017.
 • Durata desfășurării piesei înscrise (spectacolul propriu-zis) nu trebuie să fie mai mare de 40 de minute, .
 • Trupele participante vor respecta planificarea timpilor, aşa cum a fost prevăzută în propriul formular de înscriere şi preluată apoi în programul întocmit de către organizatori.

Contact coordonator secţiune: ing. Petronela Chiriac, tel. 0726542168, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Art. 6 Lucrările care aparțin secțiunii I- Creație literară expediate în format electronic pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., și premiate vor fi incluse în revista „Bulgăre de humă” înregistrată cu ISSN.

Lucrările de la secțiunea a II-a vor fi expediate pe adresa: Şcoala „Ion Creangă”, strada Toma Cozma nr. 119 B, Iaşi, jud. Iaşi până pe data de 10 III 2018, data poştei, cu mențiunea „Concursul Interjudețean Bulgăre de humă” în atentia d-nei profînv. primar Zadovei Elena Petronela.

Art. 7 Se vor expedia: acordul de parteneriat în 2 exemplare (semnat şi ştampilat), un plic timbrat şi auto adresat pentru expedierea diplomelor. Valoarea timbrului va fi de 5 lei.

Art. 9 Lucrările trimise nu se restituie. Drepturile patrimoniale asupra lucrărilor sunt cedate organizatorului.

Art. 10 Lucrările care nu respectă criteriile de redactare, etichetare și expediere sau care vor fi trimise după data anunţată nu vor intra în concurs. De asemenea, vor fi descalificate spectacolele care nu respectă tematica și durata desfășurării.

Art. 11 Comisia de organizare are următoarele atribuţii:

- Monitorizează organizarea şi desfăşurarea proiectului;

- Stabileşte şi transmite unităţilor şcolare informaţii despre derularea proiectului;

- Centralizează fișele de înscrierile, lucrările;

- Numeşte membrii comisiei de evaluare;

- Asigură evaluarea lucrărilor în conformitate cu criteriile stabilite;

- Afişează rezultatele;

- Completează diplomele pentru elevii câştigători;

- Organizează o festivitate de premiere;

- Elaborează suportul electronic inscripționat ISSN cu lucrările premiate;

- Trimite plicurile cu diploma şi materialul electronic inscripționat pe DVD îndrumătorilor premianților.

Art. 12 Criteriile de evaluare se stabilesc pentru fiecare secţiune în parte. Ele vizează: respectarea tematicii, munca elevului oglindită în lucrare, originalitatea, creativitatea, modul în care stăpâneşte şi utilizează tehnicile de lucru, dar şi existenţa elementelor care să probeze cunoaşterea vieţii şi activităţii lui Ion Creangă.

Pentru secțiunea a III-a, „Sub Reflector”, evaluarea se realizează de către un juriu de specialitate, format din 4 membri. Fiecare membru al juriului va acorda un punctaj fiecărei trupe participante şi fiecărui actor. Se acordă note separate pentru fiecare aspect evaluat şi la final se realizează o mediere şi un clasament final. (conform Anexei 5)

Premiile care se acordă pentru secțiunea a III-a, Sub Reflector, sunt următoarele:

 • Marele Premiu al Festivalului
 • Premiul pentru regie
 • Premiul pentru cel mai bun spectacol la secţiunea 7-10 ani
 • Premiul pentru cel mai bun spectacol la secţiunea 11-14 ani
 • Premiul pentru cea mai bună actriţă la secţiunea 7-10 ani
 • Premiul pentru cel mai bun actor la secţiunea 7-10 ani
 • Premiul pentru cea mai bună actriţă la secţiunea 11-14 ani
 • Premiul pentru cel mai bun actor la secţiunea 11-14 ani
 • Alte premii collective şi/sau individuale acordate de instituţiile partenere.

Art. 13 Jurizarea se va face de către specialişti ai instituţiilor implicate în proiect, pentru fiecare secțiune în parte. Pentru secțiunile I și II se vor acorda premii şi menţiuni pentru fiecare categorie de vârstă și fiecare secțiune, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute (valabil, în raport de 25% din numărul participanților). Pe diplome se va preciza şi numele cadrului didactic îndrumător.

Capitolul III

Dispoziţii finale

Art. 14 Expedierea diplomelor se va face până la data de 16 iunie 2018.

DATELE DE CONTACT ALE COORDONATORILOR PROIECTULUI

Prof. inv. primar Zadovei Elena Petronela -0754858644

Prof. Prodan Grațiela –0745633455

           Mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Anexa 1

Școala Gimnazială “Ion Creangă”, Iaşi        

Iași, Strada  Toma Cozma nr. 119B

Tel./fax 0232244330

WEB www.scoalaioncreanga.ro

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Nr. 2258 din 25.10.2017

Instituția

Strada ................................................

tel. /fax...............................................

Web:...................................................

e-mail .................................................

Nr………din……………..

ACORD DE PARTENERIAT

ÎN CADRUL PROIECTULUI INTERJUDEȚEAN

„BULGĂRE DE HUMĂ”

EDIŢIA a VIII-a

Încheiat azi, 31.10.2017 , între:

Art.1 Şcoala Gimnazială “Ion Creangă”, Iaşi,  reprezentată de prof. Nicoleta Cristina Creţu în calitate de director şi prof.înv.primar Zadovei Elena Petronela /prof. Prodan Grațiela Veronica în calitate de coordonatori.

și

_______________________________________reprezentată prin _____________________________în calitate de director şi ________________________________________ în calitate de coordonator.

Art.2.Scopul acordului: Identificarea şi valorizarea resurselor creative ale elevilor, motivarea acestora de a „reinventa frumosul” într-o strânsă colaborare cu cadrele didactice, redescoperirea marilor nume ale literaturii româneşti.

Art.3. Durata parteneriatului:1.09.2017-31.08.2018

Art. 4Obligațiile părților

Şcoala coordonatoare se obligă:

 • Să informeze şcolile despre organizarea proiectului;
 • Să respecte calendarul de desfăşurare a proiectului;
 • Să colecteze lucrările trimise de către parteneri;
 • Să asigure jurizarea lucrărilor;
 • Să organizeze expoziţia cu lucrările copiilor, vernisajul ş ifestivitatea de premiere;
 • Să distribuie elevilor participanţi diploma şi adeverinţa de participare pentru cadrul didactic îndrumător.

Instituţia parteneră se obligă:

 • Să susțină proiectul în rândul copiilor;
 • Să certifice diplomele premianților ( 25% din numărul participanților);
 • Să desemneze un reprezentant la activitatea principală.

             Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze conform scopului stabilit.

Art. 5. Încetarea acordului (clauze)

Prezentul acord încetează în cazul nerespectării obligațiilor părților și la expirarea duratei desfășurării proiectului.

Art.6. Dispoziţii finale

Prezentul contract se încheie în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Şcoala coordonatoare:

Şcoala   “Ion Creangă”, Iaşi

Director,

Prof. Nicoleta Cristina Creţu

Instituția parteneră:

Director,

Anexa 2

FIŞA DE ÎNSCRIERE pentru secțiunile I și II

CONCURS INTERJUDETEAN

ÎN CADRUL PROIECTULUI „BULGĂRE DE HUMĂ” ediția a VIII-a

Numele şi prenumele cadrului didactic coordonator:

.......................................................................................

E-MAIL...........................................

Telefon: ..............................................

Specialitatea: ............................................................

Unitatea de învăţământ: ......................................................................................

Adresa pentru expedierea diplomelor: .............................................................

Elevi participanţi:

Nr. crt.

Numele şi prenumele copilului

Clasa

Secţiunea

Titlul lucrării

                                                                              Semnătura cadrului didactic,

Anexa 3

Etichetă lucrare

Titlul lucrării:____________________________

Numele şi

prenumele elevului:_____________________________

Clasa:_____________

Îndrumător:_____________________________

Şcoala:_____________________________________

Localitatea:__________________________________

Judeţul:____________________________

Titlul lucrării:____________________________

Numele şi

prenumele elevului:_____________________________

Clasa:_____________

Îndrumător:_____________________________

Şcoala:_____________________________________

Localitatea:__________________________________

Judeţul:____________________________

Anexa 4

Fişa de înscriere pentru secțiunea a III-a, Sub Reflector

La înscriere, trupelor participante li se solicită următoarele date:

Şcoala…………………………………………………………………………………………………...

Datele de contact ale scolii (nr. de telefon/fax, e-mail, adresa postala) ………………………….…..

Numele trupei de teatru .……………………………………………………………………………….

Subsecţiunea la care se înscrie trupa (6-10 sau 11-14 ani)……………………………………………

Spectacolul înscris la Festival (titlu, autor, regizor)………………………………………….………

Durata spectacolului……………………………………………………………………….……………

Numărul de membri ai trupei ………………………………………………………………………….

Distribuţia pe roluri:…………………………………………………………………………………….

Necesar de decor şi muzică…………………………………………………………….………………

Numele profesorului coordonator……………………………………………………….…………….

Datele de contact ale coordonatorului (nr. de telefon, e-mail) ……………………………………….

Anexa 5

SECȚIUNEA “SUB REFLECTOR”

Fişă de evaluare a actorilor

Secţiunea 6-10 ani sau 11-14 ani

Scala de notare : 1-5 ( 1=minim/5=maxim)

Nr crt.

Titlul reprezentaţiei

Personajul interpretat

Personaj bine conturat

Impact emoţional al interpretării

Mişcare scenică

Intonaţie

Total

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Fişă de evaluare a reprezentaţiilor de teatru

Scala de notare: 1-5 ( 1=minim / 5=maxim)

Nr. crt.

Titlul reprezentaţiei

Structură (introducere, cuprins, încheiere)

Conţinut

(are un mesaj/un punct de vedere/

o poziţie definită)

Personaje bine conturate

Fir dramatic consecvent

Impact emotio

nal

Mişcare scenică

Detalii tehnice (costume, muzică, decor, scenografie, lumini etc.)

TOTAL

1

 

2

 

Criterii generale de departajare copiilor

     I. Criterii generale de departajare copiilor, care se aplică în situaţia în situaţia în care numărul cererilor de înscriere de la părinţi al căror domiciliu se află în afara circumscripţiei şcolare este mai mare decât numărul de locuri libere, conform art. 10 alin 2 din Ordinul MEN nr. 3242/2018.

 1. existenţa unui certificat medical de încadrare într-un grad de handicap a copilului;
 2. existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi. Situaţia copilului care provine de la o casa de copii, un centru de plasament sau plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi.
 3. existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte.
 4. existenţa unui frate/ a unei surori a copilului, înmatriculat în unitatea de învăţământ respectivă

II.Criteriile specifice dedepartajare a copiilor care fac obiectul prevederilor art. 10 alin.5 din Ordinul MEN nr. 3242/2018.

-          unul dintre parinti sau bunici este angajatul scolii;

-          locuinţa bunicilor sau o altă reşedinţă a familiei se află în apropierea şcolii;

-          elevi proveniti din gradiniţa arondată şcolii – GPN nr. 15 Iaşi si GPN nr. 23 Iasi;

-          serviciul părinţilor este în apropierea unităţii de învăţământ;

-          existenţa unui frate/ a unei surori a copilului, fost elev al şcolii noastre.

-          persoana angajată de familie pentru a avea grijă de copil are domiciliul în apropierea şcolii noastre;

Lista documentelor care să dovedească îndeplinirea criteriilor specifice de departajare:

-          buletin de identitate bunici;

-          actul de proprietate pentru o altă reşedinţă decât domiciliul, cu adresa corespunzătoare;

-          adeverinţă de salariat părinte cu adresa instituţiei;

-          contract/convenţie persoană îngrijire copil şi cartea de identitate a persoanei;

Director,

Prof. Creţu Nicoleta-Cristina

Documente necesare înscrierii în clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2018-2019

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION CREANGA” IAŞI

                                       Strada Toma Cozma nr. 11
                                           Telefon/Fax 0232 244330

    E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

-          CERERE TIP DE INSCRIERE;

-          FOLIE;

-          CERTIFICAT DE NAŞTERE ORIGINAL SI COPIE XEROX;

-          BULETIN DE IDENTITATE PĂRINTE ORIGINAL SI COPIE XEROX;

-          DOCUMENTE CARE ATESTĂ ÎNDEPLINIREA CRITERIILOR GENERALE DE DEPARTAJARE;

-          DOCUMENTE CARE ATESTĂ ÎNDEPLINIREA CRITERIILOR SPECIFICE DE DEPARTAJARE;

-          DOVADA EVALUĂRII DEZVOLTĂRII PSIHOSOMATICE A COPILULUI (dacă este cazul);

-          DOVADA CU VACCINARILE (de la medicul de familie).

PLANUL DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018 – 2019

4 CLASE PREGĂTITOARE – 100 LOCURI

        Director,

Prof. Cretu Nicoleta Cristina

PROGRAMUL DE COMPLETARE A CERERILOR TIP DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION CREANGA” IAŞI

                                       Strada Toma Cozma nr. 119 B

          Telefon/Fax 0232 244330

                 E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

     PROGRAMUL DE COMPLETARE A CERERILOR TIP DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR:

LUNI-VINERI

8.00 - 18.00

 

Ziua porţilor deschise

Miercuri, 28 februarie 2018, ora 11.30, Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” Iaşi organizează activitatea „Ziua porţilor deschise”, zi în care părinţii, copiii şi alte persoane interesate pot vizita spaţiile dedicate activităţilor claselor pregătitoare şi pot purta discuţii cu personalul unităţii de învăţământ implicat în această activitate.

Director,

Prof. Cretu Nicoleta - Cristina

Anunt Martisor

        A început înscrierea la Concursul național ” Mărțișorul- Tradiție și Simbol” ediția a IX-a, aprobat în acest an în calendarul activităților educative naționale!

Așteptăm lucrările pe adresa Școala Gimnazială Ion Creangă, str. Toma Cozma 119B, Iași cu mențiunea pe plic  Pentru Concursul  Mărțisorul - Tradiție si Simbol

Proiectul a fost inițiat în anul 2009 de doamna bibliotecar Georgeta Tudora și s-a bucurat în fiecare an de o participare masivă din toată țara, indiferent de nivelul la care s-a desfășurat. Activitățile proiectului, au promovat mereu tradițiile poporului nostru, fiind foarte apreciate de elevii, părinții și cadrele didactice participante, culminând cu organizarea concursului cu același nume.

În acest an proiectul este coordonat de doua cadre didactice tinere, profesori pentru învățământ primar  Gianina Ursu  și  Timaru Elena Simona  care împreună cu doamna Georgeta Tudora si valorificând activitatea doamnelor prof. pentru învățământ primar Elena Tomulesei și Domnica Parasca Polonic, coordonatoare ale proiectului în anul precedent, au reușit să-l aducă la cel mai înalt nivel, fiind aprobat în CAEN 2018 pozitia 88.

Proiectul urmărește cunoașterea și prețuirea valorilor spirituale ale poporului român; cultivarea și valorificarea potențialului creativ al elevilor; păstrarea obiceiurilor și tradițiilor naționale, stimularea activității de cecetare privind istoricul, tradițiile și legenda mărțișorului; implicarea elevilor în organizarea unor activități cu caracter extracurricular; cultivarea simțului estetic; stimularea lucrului în echipă; identificarea propriilor valori și ale grupului/comunității din care face parte. În școlile partenere, cât și în școala organizatoare, cadrele didactice îndrumătoare vor desfășura activități cu referire la viața și activitatea marelui povestitor Ion Creangă (dramatizări, jocuri și exerciții de tipul „Cine știe câștigă!”, etc.) finalizate cu mărțișoare literare și activități practice de realizare a felicitărilor și mărțișoarelor. Toate acestea vor participa la o selecție, urmând a fi trimise la Concursul Național Mărțișor-Tradiție și Simbol doar câte două lucrări pentru fiecare secțiune.

Partenerii nostri in proiect sunt:
Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi
Asociaţia „Universul Prieteniei”, Iaşi
Şcoala Gimnazială „Ştefan Bârsănescu”, Iaşi
Şcoala Gimnazială „Ion Simionescu”, Iaşi
Şcoala Gimnazială Gîrbeşti, Ţibana, Iaşi
Şcoala Gimnazială “Mihail Sadoveanu” Huşi, Vaslui
Şcoala Gimnazială Bosanci, Jud. Suceava
Școala Specială “Constantin Păunescu” Iași
Colegiul Tehnic Infoel, Bistrița
Școala „Vadu Moldovei”, Suceava
Școala „Constantin Platon”, Bacău
Școala Gimnazială Nr. 3, Galați
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă, Neamț
Școala Gimnazială ”Fănuș Neagu”, Brăila
Școala Nr. 4 Borșa, Maramureș
Școala Gimnazială Alexandru Rădulescu, Mărculești, Ialomița
Centrul Școlar pentru educație incluzivă, Tg. Jiu, Gorj
Grădinița cu PP „Piticot”, Arad
Școala Gimnazială „D.A. Sturdza”, Iași
Va asteptam cu drag sa participati la toate sectiunile concursului!
Vă invităm si in acest an să trimiteți lucrările elevilor prin poștă, în plic, împreună cu fișa de înscriere, 
pe adresa: Școala Gimnazială Ion Creangă, str. Toma Cozma nr. 119B, Iași!

  Însuşi timpul se lasă comensurat şi denumit prin spaţiu şi culoare - E primăvară şi nicăieri nu e mai frumos ca la noi!
E sărbătoarea reîntineririi pe cuprinsul plaiului nostru, iar românul şi-a păstrat sărbătorile şi tradiţiile, ca semn al dăinuirii, al eternităţii.
Convinşi că orice început îşi derulează cursul firesc spre un final pe care îl dorim cât mai îndepărtat, dar şi de faptul că spiritul de emulaţie antrenează deopotrivă copiii şi dascălii lor, ne dorim o participare activă în demersul nostru spiritual.

Contact

Adresă: Iași, str. Toma Cozma, Nr. 119, cod poștal: 700545.

Telefon: +40 232 244330

e-mail: ioncreanga17@yahoo.com

Unde ne găsiți - Google Maps

Pagina de facebook

© 2017 Școala Gimnazială „Ion Creangă” Iași